Adatkezelési tájékoztató

  

1. Az adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

A MARS II. Apartman

 • Tulajdonos, üzemeltető: Léhner Gábor
 • Székhely:6721 Szeged, Szent Miklós u 16/b fszt 1.
 • Szálláshely címe:6724 Szeged, Rigó u 24/b A lph. 2/5.
 • Telefon: +36-30/9444-682
 • E-mail cím:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Adószám: 74297276-1-26
 • NTAK reg. szám: MA20000665
 • Szálláshely típusa: magánszálláshely
 • Honlap: marsapartmanszeged.hu

 szálláshely üzemeltetője, Léhner Gábor (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.

 Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja természetes személy ügyfélköre személyes adatainak bizalmas kezelését és azok biztonságát, ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

A tájékoztató hatályos változatát a szálláshely weboldalán, elektronikusan, a szálláshelyen kinyomtatott formában biztosítja az érintettek részére.

Amennyiben kérdése lenne jelen szabályzathoz kapcsolódóan, írja meg email címünkre, vagy székhelyünk címére, és megválaszoljuk kérdését.

 A Tájékoztató célja: Meghatározza az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (továbbiakban Érintettek) adatainak kezelését, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról.

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2021. január 01. napjától visszavonásig,

A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi Érintettre.

 A Tájékoztató tárgyi hatálya: AzAdatkezelő valamennyi adatkezelése

 

2. A kezelt személyes adatok köre, tárolása 

 2.1 Adatkezelő weboldala kapcsán

-        A honlap csak tájékoztatás céljára szolgál. Sem regisztrációs, sem foglalással kapcsolatos adatbekérés nem történhet.

-        A weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelőséggel azokért.

-        A weboldal nyomon követésére nem használ úgynevezett cookie-t.

 2.2 Foglalási folyamat kapcsán

 2.2.1   Közvetlen (nem szálláshelyközvetítő útján történő) foglalás

Csak email útján lehetséges

- Adatok köre:

= foglaló személy neve
= érkezési, távozási adatok,
= foglaló személy lakcíme(ország, irányítószám, város, utca, házszám)
= telefonszám
= email cím
= személyek száma
= fizetési mód

- Cél: foglalás nyilvántartása, előleg bekérése, számla kiállítása

- Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez ezen belül az előleg megfizetéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

- Tárolás: Kizárólag gmail szerveren.

- Megőrzés: A foglalás illetve foglalás lemondásának megvalósulásáig, ideértve ajánlatkérés el nem fogadását is.

2.2.2   Booking.com által közvetített foglalás

Az adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre a booking.com weboldalán/adatbázisában keletkeztet foglalást, melyre vonatkozóan a szolgáltató saját adatkezelési szabályzata az irányadó, melynek elérhetősége:https://www.booking.com/content/privacy.hu.html?aid=397634;label=gog235jc-index-hu-XX-XX-unspec-hu-com-L%3Ahu-V%3A0ahUKEwj5ja6PkcfbAhWCxaYKHUYoD0IQFggwMAA-O%3Aabn-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=a46fbeb0970b7e81cebecc925923e394

- Adatok köre:

= A szolgáltató által kötelezően kért és biztosított adatok, továbbá
= Bank/hitel kártya adatok
= Lakcím adatok
= Telefonszám

- Cél: foglalás nyilvántartása, előleg bekérése, számla kiállítása

- Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez ezen belül az előleg megfizetéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

- Tárolás: Kizárólag a szolgáltató által üzemeltett adatbázisban, a szolgáltató által biztosított felületen.

- Megőrzés: Az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A szolgáltató szabályzata szerint.

 2.2.3   Szallas.hu által közvetített foglalás

Az adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre a szallas.hu weboldalán/adatbázisában keletkeztet foglalást, melyre vonatkozóan a szolgáltató saját adatkezelési szabályzata az irányadó, melynek elérhetősége:https://szallas.hu/adatvedelem

- Adatok köre:

= A szolgáltató által kötelezően kért és biztosított adatok, továbbá
= Lakcím adatok
= Telefonszám

- Cél: foglalás nyilvántartása, előleg bekérése, számla kiállítása

- Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez ezen belül az előleg megfizetéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

- Tárolás: Kizárólag a szolgáltató által üzemeltett adatbázisban, a szolgáltató által biztosított felületen.

- Megőrzés: Az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A szolgáltató szabályzata szerint.

 

2.3 Érkezéskor (Szálláshely elfoglalásakor)

- Adatok köre: A Turtv. 9/H§ (1) bekezdés a, és b, pontjában meghatározott személyes adatok

- Cél: A Turtv. 9/H§-a alapján a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

- Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,)

- Tárolás: Kizárólag a MTÜ Zrt által a Turtv. 9/I. § szerint biztosított szálláshelykezelő szoftver (VENDEGEM) útján a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

- Megőrzés: A Turtv. 9/H (3) bekezdésében meghatározott -az adatok tudomására jutását követő első év utolsó napjáig- ideig történik az adatkezelés. Ezen határidő leteltekor, valamint a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14 § (g) pontjának érvényesülése alapján rendelkezik az adatkezelő a vendégadatok törlése érdekében.

 2.4  Számlázáskor

- Adatok köre:

= számlázási név
= számlázási cím
= adószám (opcionális)

- Cél: számla kiállítása

- Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez ezen belül az előleg megfizetéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja.

- Tárolás: Kizárólag a NAV online számlázó adatbázisában

- Megőrzés: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

 

2.5 Adattovábbítás

 

- Harmadik országos állampolgárok esetén: A 2007. évi II. törvény - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról- 73 § (3) pontjában meghatározottak szerint, a jelen szabályzat 2.3 pontja szerint rögzített adatokat az idegenrendészeti hatóság a tárhelyszolgáltató útján a szálláshely-szolgáltatótól, informatikai alkalmazás útján veszi át és azokról a tartózkodás jogszerűségének nyomon követése érdekében nyilvántartást vezet az szálláshelyszolgáltatótól függetlenül.

- Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

- Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3. Általános adatkezelési irányelvek

A MARS II. Apartman tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk a MARS II. Apartman részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-        CXII. törvény évi - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

-        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-        évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-        évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-        évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

-        évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

4. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

4.1 Tájékoztatáshoz való jog

A MARS II. Apartman megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

4.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

4.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Mars II. Apartman által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MARS II. Apartman indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a MARS II. Apartman korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-        az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

4.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

4.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Honlap: http://www.naih.hu

5. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A MARS II. Apartman a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.